ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Общи условия 
Този уебсайт е собственост на Макита България ЕООД
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Нашият Интернет сайт е ангажиран да пази вашата лична информация. Това е така, защото ние базираме нашия бизнес на вашето доверие. Нашата политика обхваща практики относно личната и търговска инфомация, събирана от нашия Интернет сайт. "Лична и търговска информация" означава в повечето случаи вашето име, името на фирмата, вашият търговски номер при нас, адрес, телефон, адрес на електронната поща, и друга информация която ви персонализира, както в кой отрасъл е вашия бизнес, брой на персонала на вашата фирма, при бъдещо развитие на сайта ще има и статистика на покупките от нас или ни позволява да контактуваме с вас, а "ние" и "нас" означава Макита България.
Ние си резервираме правото да модифицираме когато се налага, без предварително уведомление тази политика, данните и условията; вие трябва да посещавате нашия сайт и тази секция за да виждате промените.

Връзки с други сайтове
Макита България не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

Макита България гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. 
Всички лични данни, ще бъдат съхранявани и обработвани изключително за извършване на вашето персонално обслужване, например изпращане на продуктова информация, сервизни данни, оферти, покани за промоции, срещи, и др.
Макита България е регистрирана по ЗЗЛД.